Oświadczenie o ochronie danych

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Chcemy, abyś czuł się u nas bezpiecznie. Dlatego razem z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych zapewniamy zgodność z przepisami o ochronie danych, zwłaszcza z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz (w Niemczech) nowej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG-new). Poniżej zestawiliśmy informacje o tym, do jakich celów gromadzimy i wykorzystujemy dane oraz o możliwości egzekwowania swoich praw. Oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili pobrać i wydrukować z zakładki „Prywatność” w stopce każdej strony w naszym sklepie internetowym.
Nasze systemy elektronicznego przetwarzania danych są zabezpieczone środkami technicznymi i organizacyjnymi przed dostępem, zmianami lub przetwarzaniem Twoich danych przez osoby nieupoważnione oraz przed utratą lub zniszczeniem danych.

+ Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Obsługa klienta przez spółki BAUHAUS jest realizowana jako osoba wspólnie odpowiedzialna w rozumieniu art. 26 RODO. Centralnym punktem kontaktowym dla zapytań o ochronę danych osobowych klientów lub zainteresowanych osób jest:
BAUHAUS AG
Oddział Mannheim
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Telefon: 0800 3905 000
E-mail: datenschutz@bauhaus.info

BAUHAUS AG realizuje prawa zainteresowanych osób zgodnie z RODO (patrz niżej – prawa osób zainteresowanych).
Spółki BAUHAUS przekierowują wszystkie zapytania klientów i osób trzecich dotyczące ochrony danych do BAUHAUS AG. Nie dotyczy to pytań kierowanych bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych. Podstawowe treści porozumienia osób współodpowiedzialnych w rozumieniu art. 26 RODO znajdują się pod adresem: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche (strona jest dostępna tylko w języku niemieckim).


+ Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Jeżeli jako klient lub pracownik masz pytania dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, istnieją dwie możliwości uzyskania odpowiedzi bądź przedstawienia swojego problemu:

•             Z ogólnymi zapytaniami dotyczącymi ochrony danych oraz z prośbami o informację prosimy zwracać się do zespołu ochrony danych BAUHAUS pod adresem: datenschutz@bauhaus.info, opisując swoją sprawę i podając swój adres kontaktowy

•             Z pytaniami szczegółowymi można ponadto w każdej chwili zwracać się do pełnomocnika ds. ochrony danych: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info lub telefonicznie +49 621 3905-9801.

+ Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Możesz mieć pewność, że Twoje dane przetwarzamy w centralnej bazie zarządzania danymi klientów niemieckich spółek BAUHAUS (www.bauhaus.info/gesellschaften, strona jest dostępna tylko w języku niemieckim) wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania oraz w celu wypełnienia postanowień umów i ich realizacji (włącznie z obsługą płatności), do celów własnej reklamy oraz w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych. Dane są przetwarzane na podstawie europejskiego rozporządzenie o ochronie danych oraz federalnej ustawy o ochronie danych.

Formularz kontaktowy
Dane wpisywane do formularza „Twoje dane osobowe” wykorzystujemy do odpowiadania na zapytania, do realizacji zadań przed zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień, jeżeli odpowiednia umowa zostanie zawarta.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Loteria
Dane osobowe uczestnika loterii są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy loterii, to znaczy do określenia zwycięzców i dostarczania nagród w UE (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i są usuwane po upływie 3 miesięcy. Wykraczające poza ten zakres wykorzystanie danych do celów reklamowych ma miejsce tylko pod warunkiem, że uczestnik wyrazi na to zgodę. Dane osobowe na karcie uczestnictwa są wymagane do udziału w loterii i jej realizacji.
Witryna nie wykorzystuje plików cookie.

+ Odbiorcy danych osobowych

W ramach uprawnień ustawowych Twoje dane osobowe są udostępniane następującym firmom w UE:
inne spółki BAUHAUS (bauhaus.info/gesellschaften, strona jest dostępna wyłącznie w języku niemieckim) ewentualnie w celu przeprowadzenia dalszego doradztwa bądź do zawarcia wymaganych umów:

quick-mix Baumarkt-Programm GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück

Agentur für Werbung und Verkaufsförderung ATS GmbH
Wertherstr. 20
33615 Bielefeld

Kegelkom
Rouven Kegel
Eichendorffweg 14
32457 Porta Westfalica

Firmy, którym powierzono przeprowadzenie loterii lub wydanie wygranych.

+ Okres przechowywania danych

Dane przechowujemy, dopóki są one niezbędne do osiągnięcia danego celu:

Jeżeli w przypadku określonych danych przetwarzanych w celu realizacji umów kupna/sprzedaży istnieją okresy przechowywania do celów skarbowych (dane faktur), czas przechowywania wynosi 6 lub 10 lat. W tym okresie przetwarzanie danych jest ograniczone. Obowiązek przechowywania rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym złożono ofertę lub zawarto umowę.

+ Prawa osób zainteresowanych

Twoje prawa jako osoby zainteresowanej są w pełni gwarantowane przez spółki BAUHAUS.
Odmowa zgody na wykorzystanie danych w celach reklamowych:
W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów reklamowych ze skutkiem na przyszłość. Nie pociąga to za sobą żadnych kosztów oprócz opłat za transfer zgodnie z taryfami podstawowymi. W tym celu możesz skorzystać z poniższych opcji kontaktowych.

Wycofanie zgody:
Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Należy jednak pamiętać, że może to wymagać ponownego wprowadzenia danych przed dokonaniem nowego zakupu. Obowiązuje to również w przypadku sprzeciwu wobec dalszego wykorzystywania danych konta klienta w sklepie internetowym BAUHAUS.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO
Z powodu szczególnej sytuacji osoby zainteresowanej masz w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, realizowanego w oparciu o poniższe przepisy:
-                        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub
-                        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy.

Pozostałe prawa
W odniesieniu do Twoich zapisanych danych osobowych masz następujące prawa wobec osoby odpowiedzialnej:
•             prawo do informacji osoby zainteresowanej zgodnie z art. 15 RODO
•             prawo do sprostowania danych art. 16 RODO
•             prawo do usunięcia danych art. 17 RODO
•             prawo do ograniczenia przetwarzania danych art. 18 RODO
•             obowiązek informowania zgodnie z art. 19 RODO
•             prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
Prawo do cofnięcia zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

BAUHAUS AG, oddział Mannheim, realizuje prawa zainteresowanych osób zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych.
Ponadto istnieje prawo wniesienia odwołania do organów nadzoru.

Kontakty: jak mogę wykorzystywać powyższe prawa?
Aby skorzystać z przysługujących praw należy, skontaktować się z działem obsługi klienta BAUHAUS: service@bauhaus.info, tel. 0800 3905 000, z pełnomocnikiem ds. ochrony danych (patrz wyżej) lub z osobą odpowiedzialną (patrz wyżej).
Twoją sprawą zajmiemy się bezzwłocznie, bezpłatnie i zgodnie z przepisami prawa oraz przekażemy informacje o przedsięwziętych krokach.
Koordynatorzy danych, ustanowieni przez BAUHAUS AG, oddział Mannheim, realizują prawa zainteresowanych osób zgodnie z RODO (patrz niżej – prawa osób zainteresowanych).

+ Aktualizacje i zmiany

Oświadczenie o ochronie danych musi być regularnie dostosowywane do uwarunkowań rzeczywistych i sytuacji prawnej. Przed skorzystaniem z naszej oferty należy sprawdzić treść oświadczenia o ochronie danych, aby na bieżąco znać ewentualne zmiany lub aktualizacje.
Wersja: 1.0
Stan na dzień: 24.05.2018 r.

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

Lista zakupów PROBAU

Do zobaczenia w najbliższym centrum specjalistycznym BAUHAUS. Zespół PROBAU życzy samych sukcesów!
Drukuj listę zakupów