Przy budowaniu i renowacji z PROBAU nie ma już żadnych pytań

 

PROBAU dostarczy nie tylko doskonale dopasowanych materiałów budowlanych, lecz także doradzi i pomoże na miejscu. Lista obok zawiera wyjaśnienia do najważniejszych pojęć specjalistycznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych.

Abecadło pojęć specjalistycznych

Abecadło specjalistycznych pojęć budowlanych

B

Bitum
Bitum jest uzyskiwaną przez obróbkę określonych surowców mieszanką różnych substancji organicznych, której lepkość zmienia się zależnie od temperatury.

C

CO2
Dwutlenek węgla („gaz cieplarniany”) powstający przez spalanie paliw organicznych (węgiel kopalny, olej, gaz ziemny, drewno).

Czas pełnego schnięcia
Ilość czasu wymagana, aby podłoże grubowarstwowe całkowicie wyschło i można było wypełnić przestrzeń roboczą.

Czas korygowania klejenia
Kryterium testowania klejów do płytek: przedział czasu, w którym można skorygować ułożenie warstwy płytek bez zmieniania właściwości wiążących.

Czas otwarcia
Właściwość produktu, która oznacza czas upływający od nałożenia materiału do jego „kożuszenia” (decyduje o tym, jak długi jest czas zużycia).

Czas dojrzewania
Przedział czasu, który niektóre materiały muszą „odpoczywać” między zarobieniem a powtórnym rozrobieniem.

Czas schnięcia
Oznacza czas, który wymagany jest, aby materiał całkowicie wysechł. Dopiero wówczas można rozpocząć następne prace.

Czas zużycia
Czas zdatności materiału do obróbki po jego zarobieniu.

D

Dylatacje
Spoiny, które amortyzują naprężenia powstające ze względów konstrukcyjnych pomiędzy nieruchomymi elementami konstrukcyjnymi. Ich uszczelnienie jest trwale elastyczne. Dylatacje, które wbudowane są już w podłożu, należy bezwzględnie doprowadzić do powierzchni okładziny.

DIN 4108
Norma DIN (Deutsche Industrie Norm) w sprawie minimalnych wymagań osłony termicznej budynków, część 1–5.

DIN 18195
Niemiecka norma uszczelnień budowlanych. Opisuje wykonanie uszczelnień budowlanych i wskazuje, jakie materiały uszczelniające należy stosować w poszczególnych przypadkach.

Dom niskoenergetyczny
Dom, którego ścianki zewnętrzne odznaczają się wartością U 0,3 lub mniejszą.

E

Emulsja bitumiczna
Intensywne mieszanie bitumu w ciepłej wodzie sprawia, że dzieli się on na krople i powstaje emulsja bitumiczna.

F

Filcowanie
Oznacza technikę „ścierania” stężonego tynku za pomocą pacy filcowej.

Folia ochronna
Określa giętkość i elastyczność podkładu bitumicznego.

G

Grunty wiążące
Gruntami wiążącymi są podłoża o właściwościach plastycznych, jak np. glina lub ił.

Gładka kielnia
Kielnia ze stali lub tworzywa sztucznego, która służy do rozprowadzania jastrychów lub tynków oraz uzyskania wygładzonej struktury oraz do nakładania lub rozprowadzania tynków szlachetnych.

Gruntowanie
Pokrycie podłoża emulsją lub inną zaprawą w celu poprawy jego przyczepności, zmniejszenia chłonności lub wzmocnienia w ramach przygotowania do układania płytek.

Grupy zapraw/grupy zapraw tynkarskich
Oznaczają twardość zaprawy. Zaprawy murarskie klasyfikowane są w grupach zapraw, a tynki w grupach zapraw tynkarskich.

Grubość warstwy wilgotnej
Oznacza grubość podkładu grubowarstwowego na uszczelnianym elemencie konstrukcyjnym. Podana grubość warstwy wilgotnej nie może nigdzie zostać przekroczona o więcej niż 100%.

Grunty niewiążące
Jako grunty niewiążące określa się m.in. piasek i żwir, tzn. mowa tutaj o podłożach bez właściwości plastycznych.

Grubość warstwy po wyschnięciu
Grubość warstwy po wyschnięciu oznacza końcową grubość bitumicznego podkładu grubowarstwowego. Powstaje ona po całkowitym przeschnięciu podkładu grubowarstwowego i nie może w żadnym miejscu być mniejsza niż minimalna grubość określona dla danego przypadku obciążenia.

H

Homogeniczny
Oznacza równomierny, jednolity. Zaprawa jest homogeniczna, jeśli materiał został dokładnie wymieszany i można go równomiernie rozprowadzać.

J

Jastrych anhydrytowy
W jastrychu tego rodzaju funkcję środka więżącego pełni anhydryt. Występują dwa rodzaje jastrychów anhydrytowych: pływające lub zespolone. Wylewanie jastrychów anhydrytowych w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych jest zabronione. Dalsza obróbka musi zostać poprzedzona dokładnym zeszlifowaniem powierzchni.

Jastrych
Okładzina podłogowa zazwyczaj na bazie cementu, anhydrytu, asfaltu lanego lub asfaltu bitumicznego o płaskiej i gładkiej powierzchni. Rozróżnia się jastrychy pływające i zespolone.

Jastrych na folii izolacyjnej
Taki jastrych nie jest na stałe związany z podłożem i leży na folii izolacyjnej. Minimalna grubość wynosi około 35 mm.

Jastrych zespolony
Jastrych związany jest na stałe z podłożem. Minimalna grubość wynosi około 20 mm.

Jastrych cementowy
Cement jest środkiem wiążącym, który powoduje tężenie. Jastrychy cementowe są wodotrwałe (hydraulicznie wiążące). Na ich całkowite stężenie potrzebne jest przynajmniej 28 dni. Dopiero wówczas można rozpocząć układanie okładzin podłogowych.

K

Klej dyspersyjny
Gotowy do użytku klej z tworzyw sztucznych.
Stwardnienie następuje po utracie wody/doprowadzeniu powietrza.

Kalenica
Szczytowa krawędź dachu, na której stykają się ukośne powierzchnie dachowe.Technika floatingu
Sposób układania podkładu cienkowarstwowego polegający na nanoszeniu kleju do płytek na podłoże.

Kożuszenie
Kryterium testowania klejów do płytek odnoszące się do czasu upływającego od rozczesania do rozpoczęcia tężenia. W tym momencie zaczyna maleć przyczepność rozczesanej warstwy. Gdy na powierzchni zacznie powstawać kożuch, nie można już kłaść płytek.Podcięcie
Oznacza przejście we wszystkich połączeniach ściany i podłogi oraz narożnikach wewnętrznych. Podcięcia wykonywane są w promieniu od 4 do 6 cm za pomocą zaprawy z grupy MG II lub III.

Konsystencja
Określa płynność lub lepkość zaprawy. Konsystencja zdatna do rozprowadzania zależy od rodzaju zastosowania. Uzyskuje się ją poprzez dodanie podanej na opakowaniu ilości wody.

Kotwa murowa
Nierdzewna kotwa drutowa, która służy do zespolenia obmurza z sąsiednimi elementami konstrukcyjnymi.

Krycie rys
Oznacza możliwość zakrycia rys, które już istnieją w podłożu lub utworzą się w nim później.

Kurczenie
Oznacza skracanie się elementu konstrukcyjnego wskutek tężenia.

M

Mieszanie lub zarabianie
Operacja wykonywana w trakcie przygotowywania materiału. Przed nałożeniem sucha zaprawa musi zostać wymieszana z czystą wodą (zwaną także wodą zarobową) do postaci homogenicznej. Najlepiej robić to za pomocą mieszadła.Woda zarobowa
Oznacza tę ilość wody, która dodawana jest do zaprawy, aby była ona zdatna do użytku.

Mineralne tynki szlachetne
Są to generalnie naturalne tynki wapienne, które nie zawierają żadnych dodatków z tworzyw sztucznych.

N

Nakładanie środków gruntujących/warstwy pośredniej (sczepnej)
Pokrycie podłoża emulsją lub zaprawą szlamową w celu poprawy jego przyczepności, zmniejszenia chłonności lub wzmocnienia. Środki gruntujące nakładane są zazwyczaj za pomocą pędzla ławkowca, szczotki lub wałka.

Nadproże
Dźwigar lub belka nad otworem.

Nadmiar wody
Dodanie zbyt dużej ilości wody podczas zarabiania zaprawy. Powoduje to zmianę właściwości materiału.

O

Okładzina podłogowa
Bezpośrednio używana warstwa powierzchni, po której chodzą ludzie. Nazywana jest także warstwą wierzchnią.
Najpopularniejszymi okładzinami podłogowymi są np. parkiet, laminat, płytki, panele, wykładziny tekstylne itp.

Opór dyfuzyjny
Określa zdolność materiałów budowlanych do oddychania.

Obliczanie bilansu energetycznego
Porównanie strat i zysków ciepła.

Odporny na zamarzanie
Gdy zwiąże, jest odporny na działanie niskich temperatur.

Odporność na działanie światła
Właściwość dobrych pigmentów barwiących, które nie blakną wskutek działania światła.Rozpuszczalnik
Stosowany podczas wytwarzania produktów bitumicznych, aby np. obniżyć temperaturę nakładania.

Obróbka dodatkowa
Beton i zaprawa wymaga po swoim rozprowadzeniu jeszcze dodatkowej obróbki, tzn. beton i zaprawa utrzymywane są, zależnie od warunków otoczenia, przez określony czas pod przykryciem z folii lub w stanie wilgotnym.

P

Przestrzeń robocza
Przestrzenią roboczą określana jest przestrzeń między zewnętrzną ścianą piwnicy a glebą. Gdy podkład grubowarstwowy wystarczająco w pełni przeschnie, ta przestrzeń robocza wypełniana jest ponownie ziemią.

Przeczesywanie lub rozczesywanie
Oznacza operację rozprowadzenia nakładanej masy po podłożu — jak w przypadku kleju do płytek — za pomocą szpachelki zębatej lub grzebieniowej.

Podłoża grubowarstwowe
Zawierające modyfikowane tworzywa sztuczne bitumiczne podłoża grubowarstwowe są masami na bazie emulsji bitumicznej, które mają konsystencję pasty i które można nakładać szpachelką. Służą jako zewnętrzne uszczelnienie przed wodą po stronie konstrukcji budowlanej narażonej na styczność z wodą.

Płyty drenażowe
Płyty drenażowe naklejane są na podłoże grubowarstwowe jako warstwa ochronna. Następnie przestrzenie robocze wypełniane są ziemią.

Pigmenty barwiące
Bardzo drobny, suchy proszek, który służy do zabarwiania np. kolorowych tynków szlachetnych. Te pigmenty odporne są z zasady na działanie światła i warunki atmosferyczne.

Posadzka
Określenie na wszystkie warstwy i powłoki powyżej poziomych nośnych elementów konstrukcyjnych budynku.

Piasek kwarcowy
Piasek z minerałów. Wydobywany w kopalniach piasku i z dna rzek. Służy jako dodatek do zaprawy murarskiej, tynkarskiej i jastrychowej.

Podkład betonowy (chudy beton)
Jest to warstwa składająca się z piasku lub drobnego żwiru, która nakładana jest w celu wyrównania betonowej szlichty.

Pływający jastrych
Jastrych nie jest na stałe związany z podłożem i leży na jednej lub kilku warstwach izolacyjnych. Minimalna grubość wynosi około 35 mm.

R

Rozporządzenie dotyczące oszczędności energii EnEV
Rozporządzenie w sprawie energooszczędnej osłony termicznej i energooszczędnej techniki instalacyjnej w budynkach.

Roczne zapotrzebowanie cieplne
Roczne zapotrzebowanie na energię na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej/użytkowej wyrażone w litrach oleju opałowego lub metrach sześciennych gazu ziemnego.

S

Spływ (kleju)
Kryterium testowania kleju do płytek. Na powierzchniach pionowych lub mocno nachylonych wykonywany jest pomiar, o ile milimetrów klej „spływa” pod masą płytki. Wynik testu jest pozytywny, jeśli płytka obsuwa się o nie więcej niż 0,5 mm.

Szczeliny dylatacyjne
Patrz „Dylatacje”.

Samopoziomujący
Właściwość, która opisuje płynność masy samopoziomującej. Materiał rozpływa się szybko i samoistnie. Aby ułatwić jego równomierne poziomowanie, rozprowadza się go gumowym zbierakiem, miotłą lub kielnią.

Sucha zaprawa
Fabrycznie wymieszana zaprawa, która zdatna jest do użytku po dodaniu wody.

T

Technika butteringu
Sposób nakładania powłoki cienkowarstwowej. Klej do płytek nakładany jest wtedy na stronę tylną płytki, a nie na podłoże pokrywane płytkami.

Technika butteringu-floatingu
Patrz „Technika łączona”.

Technika układania grubowarstwowego
Najstarsza technika układania płytek. Na każdą płytkę nakładana jest zaprawa, której warstwa wynosi od 15 do 20 mm. Stosowana np. do układania kamienia naturalnego.

Technika układania cienkowarstwowego
Jedna z najpopularniejszych obecnie technik układania płytek. Klej nakładany jest cienką warstwą (od 2 do 6 mm) na podłoże lub tył płytek. Wymaga to bezwzględnej płaskości podłoża.

Tynki szlachetne
Są to tynki, które ze względu na ziarnistość dopuszczają zróżnicowaną strukturę. Z reguły występują także w formie tynków wybarwionych.

Technika łączona
(także: technika butteringu-floatingu). Specjalna technika układania podkładu cienkowarstwowego, np. w miejscach poddawanych dużym obciążeniom. Klej nakładany jest zarówno na podłoże, jak i na tył płytek.

Tynki mineralne
Są to zaprawy tynkarskie wytwarzane na bazie naturalnych surowców. Funkcję środka wiążącego pełni wapno, cement, ich kombinacja lub gips.

Technika układania średniowarstwowego
Technika powstała z połączenia układania grubo- i cienkowarstwowego. Klej nakładany jest za pomocą szpachelki zębatej o większym uzębieniu. Warstwa nanoszonego kleju ma grubość od 5 do 15 mm. W ten sposób można wyrównać drobne nierówności w podłożu.

Twarde panele piankowe z polistyrenu
Nazwa techniczna: twarda pianka polistyrenowa. Płyty piankowe z tworzywa sztucznego służące do izolacji cieplnej i akustycznej. Znane są także pod nazwami styropian i styrofoam.

U

Ubijanie
Proces zgniatania zaprawy lub betonu w celu jego zagęszczenia.

W

Wznios
Kryterium testowania kleju do płytek. Opisuje odkształcalność plastyczną „przeczesanej” warstwy kleju. Klej do płytek jest przeczesywany, nakładany na szybę i obciążany. Następnie wykonywany jest pomiar, ile kleju znajduje się na powierzchni stykowej między szybą a klejem. Wznios (powierzchnia stykowa) musi wynosić przynajmniej 65%.

Wilgotność gleby
Wilgotność gleby występuje w przypadku podłoża o wysokiej przepuszczalności, w której woda w skraplającej się płynnej postaci nie wywiera wpływu na ściany piwnicy.

Wprasowywanie
Oznacza technikę ubijania zaprawy fugowej wprowadzonej wcześniej w spoiny.

Wcieranie
Ogólnie oznacza ubijanie powierzchni za pomocą szlamu; w tym przypadku jest to operacja wykonywana w trakcie fugowania. Fugowanie wykonywane jest przez nakładanie bardzo płynnej/miękkiej zaprawy (szlamu) za pomocą gumowego zbieraka.

Wygładzanie
Oznacza ścieranie stężonego tynku gipsowego za pomocą pacy stalowej oraz ewentualnie niewielkiej ilości wody.

Wodotrwała (hydraulicznie wiążąca) zaprawa cienkowarstwowa
Sucha zaprawa do osadzania i układania ceramicznych płytek i płyt. Funkcję środka wiążącego pełni cement. Zaprawa twardnieje dopiero po dodaniu wody.

Warstwa grzebieniowa
Warstwa grzebieniowa nakładana jest w celu wyrównania powierzchni lub zniwelowania nierówności kamieni. Warstwa ta musi wyschnąć, zanim nałożona zostanie następna warstwa.

Warunki
Podczas wykonywania uszczelnienia w glebie należy liczyć się z różnymi warunkami: wilgotnością gleby oraz zbierającą się i niezbierającą się wodą przesiąkającą.

Woda niebędąca pod ciśnieniem
Jest to warunek występujący w przypadku wody przesiąkającej lub powierzchniowej w płynnej formie skroplonej. Woda ta nie wywiera żadnego nacisku hydrostatycznego na uszczelnienie.

Wartość U
Współczynnik przenikania ciepła, który decyduje o stratach ciepła. Wyrażany jest w watach na metr kwadratowy razy stopień Kelwina W/(m²xK) i mówi, jaka strata ciepła następuje przy spadku temperatury o 1 °C przez ścianę o powierzchni 1 m². Im niższa wartość U, tym lepsza izolacja cieplna.

Z

Zbierająca się woda
Woda gruntowa, zbierająca się lub artezyjska, która od zewnątrz wywiera nacisk hydrostatyczny na obmurze. Warunki te należy uwzględnić nie tylko w przypadku uszczelnień znajdujących się w wodach gruntowych ale także na gruncie wiążącym lub pochyłości.

Zbrojenie
Siatka lub pręty z żelaza, które zalewane są betonem i minimalizują powstawanie pęknięć w betonie.

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

Lista zakupów PROBAU

Do zobaczenia w najbliższym centrum specjalistycznym BAUHAUS. Zespół PROBAU życzy samych sukcesów!
Drukuj listę zakupów